Căutăm Expert(ă) pentru efectuarea unui Studiu de Referință cu Furnizorii de Servicii (RO) / (ENG) 

DL: 2024-03-31

Expirat

Proiect: Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) își propune să abordeze provocările legate de date cu care se confruntă tinerii refugiați și locali cu vârsta cuprinsă între 19 și 24 de ani. Proiectul se va concentra pe implicarea tinerilor, pentru a cartografia experiențele lor trăite și pentru a înțelege viziunea asupra lumii a tinerilor și a părților interesate, în ceea ce privește gestionarea datelor și practicile de reutilizare a acestora. 

Context: Vrem să ne asigurăm că necesitățile identificate în rândul tinerilor din Republica Moldova și Ucraina sunt relevante și reflectă imaginea actuală a practicilor de colectare a datelor în serviciile destinate tineretului.  

Ne propunem să realizăm un studiu de referință care va servi drept suport pentru proiectul nostru, oferindu-ne o viziune asupra practicilor actuale de colectare și reutilizare a datelor în cadrul serviciilor dedicate tinerilor.  

Obiectivul nostru principal este de a documenta perspectivele tinerilor cu privire la colectarea și reutilizarea datelor, facilitând o platformă pentru exprimarea preocupărilor, așteptărilor și ideilor lor. Această inițiativă își propune nu doar să adune informații, ci și să împuternicească tineretul să co-creeze soluții care reflectă viziunea lor asupra utilizării etice și benefice a datelor.  

Pentru a atinge scopul nostru, ne propunem să organizăm adunări ale tinerilor, unde participanții selectați vor fi familiarizați cu diverse scenarii de colectare și reutilizare a datelor în contextul furnizării de servicii. Aceste scenarii vor servi ca punct de plecare pentru discuții, idei și dezvoltarea ulterioară a prototipurilor lor pentru propriile studii legate de colectarea și reutilizarea datelor. 

Mai multe detalii despre studiu: 

 • Va servi drept o cercetare preeliminară pentru proiectul ‘NextGenData’. 
 • Cercetarea va fi realizată în limba engleză. 
 • Ne va oferi o înțelegere a practicilor actuale de colectare și reutilizare a datelor. 
 • Este un studiu comparativ care se desfășoară în patru țări diferite. 

Candidatul(a) trebuie să întrunească următoarele condiții: 

 • Experiență în realizarea studiilor – analizelor similare  
 • Studii superioare în domeniul statisticii sau alte facultăți relevante; 
 • Abilități bune de comunicare și analiză. 
 • Cunoașterea sectorului de tineret și problemele cu care se confruntă tinerii. 
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză.  

Candidatul(a) este responsabil de: 

 • Identificarea furnizorilor de servicii ( ex. organizații de tineret, organizații internaționale cu sediul în Republica Moldova, etc.) care colectează date de la tineri și folosesc acest date pentru serviciile lor. 
 • Intervievarea tinerilor din cadrul Adunărilor realizate în cadrul CNTM referitor la colectarea și reutilizarea datelor. 
 • Prioritizarea serviciilor acordate de către furnizori (ex. sănătate mintală, servicii de angajare, incluziune socială, etc.) 
 • Identificarea celui mai important serviciu sau a serviciului care ar putea avea cel mai mare impact. 
 • Documentarea practicilor de date prin 2 metode: cercetarea propriu zisă și realizarea interviurilor față în față cu furnizorii de servicii și tinerii conform documentului de referință. 

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină

 • CV-ul actualizat;  
 • Scrisoare de motivare;  
 • Oferta financiară;  
 • Metodologia de cercetare;  
 • Exemple de lucrării analitice similare. 

Dosarul va fi expediat la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „NextGenData Basline Study” în subiectul mesajului. 

Deadline pentru depunerea dosarului: 31 martie 2024, ora 23:59. 

Disclaimer: Acest proiect este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu The Data Tank și finațat de Fundația Botnar 

Baseline Study Terms of Reference (ENG) 

We are looking for an Expert to conduct a Baseline Study with Service Providers. 

Project: National Youth Council of Moldova (CNTM) aims to address the data-related challenges faced by refugee youth aged 19-24. The project will focus on engaging with the youth to map their lived experiences and understand the world view of youth and stakeholders, regarding consent management and data reuse practices.  

Context: We want to ensure that the needs identified among young people in the Republic of Moldova and Ukraine are relevant and reflect the current image of data collection practices in youth services. 

We aim to carry out a basline study that will serve as support for our project, providing us with a vision of current data collection and reuse practices within youth services. 

Our main objective is to document young people’s perspectives on data collection and re-use, facilitating a platform for expressing their concerns, expectations and ideas. This initiative aims not only to gather information, but also to empower youth to co-create solutions that reflect their vision of the ethical and beneficial use of data. 

To achieve our goal, we aim to organize youth assemblies, where selected participants will be familiarized with various scenarios of data collection and reuse in the context of service delivery. These scenarios will serve as a starting point for discussions, ideas and further development of their prototypes for their own studies related to data collection and reuse. 

More details about the study: 

• It will serve as a preliminary research for the ‘NextGenData’ project. 

• The research will be conducted in English. 

• It will provide us with an understanding of current data collection and reuse practices. 

• It is a comparative study that takes place in four different countries. 

The candidate must meet the following conditions: 

• Experience in conducting similar studies – analyses. 

• Higher studies in the field of statistics or other relevant faculties. 

• Good communication and analytical skills. 

• Knowledge of the youth sector and the problems faced by young people. 

• Knowledge of Romanian, Russian and English languages. 

The candidate is responsible for: 

• Identification of service providers (e.g. youth organizations, international organizations based in the Republic of Moldova, etc.) that collect data from young people and use this data for their services. 

 • Interviewing young people from the Youth Assemblies held within the CNTM regarding the collection and reuse of data. 

• Prioritizing services provided by providers (e.g. mental health, employment services, social inclusion, etc.) 

• Identifying the most important service or the service that could have the greatest impact. 

• Documentation of data practices through 2 methods: actual research and carrying out face-to-face interviews with service providers according to the reference document. 

The candidate’s file must contain: 

• Updated CV; 

• Motivational letter; 

• Financial offer; 

• Research methodology; 

• Examples of similar analytical work. 

The file will be sent to the address corespondenta@cntm.md with the mention „NextGenData Baseline Study” in the subject of the message. 

Deadline for submitting the file: March 31, 2024, 11:59 p.m. 

Disclaimer: This project is implemented by the National Youth Council of Moldova (CNTM) in partnership with The Data Tank and financed by the Foundation Botnar 

Altele

Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

Citește

Apel Public pentru selecția localităților beneficiare ale programului de mentorat al Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru pozițiile de Mentor în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru selectarea a 7 agenți de outreach din raionul Hîncești

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut