Regulamentul programului de granturi mici pentru implementarea Planurilor locale de advocacy

CONTEXT GENERAL

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) structura asociativă a 37 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret lansează programul de mini granturi pentru implementarea Planurilor locale de advocacy.

Programul de mini granturi se acordă în cadrul proiectului “Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova (Faza II)”, implementat în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca (DUF) și cu suportul financiar al New Democracy Fund (NDF).

Programul este dedicat susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova pentru a sprijini implementarea agendei de advocacy a CNTM și a strategiei sale de dezvoltare pentru 2023-2025, precum și dezvoltarea și localizarea ODD-urilor, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod sectorul și cooperarea organizațiilor de tineret. 

Procedura de depunere și evaluare a dosarelor, precum și condițiile de încheiere și derulare a contractului de finanțare sunt prevăzute de REGULAMENT.

Scopul Programul de granturi este  șusținerea și capacitarea organizațiilor de tineret în vederea monitorizării și dezvoltării sectorului de tineret, îmbunătățirea modalităților de livrare și integrare socială a tinerilor cu ajutorul programelor de advocacy și implementarea agendei de advocacy de către organizațiile de tineret promovând în același timp Agenda de Dezvoltare Durabilă, valorile EU și dialogul EU pentru tineri. În cadrul proiectului vor fi oferite 5-7 granturi mici pentru organizații de tineret.

I. Criterii de eligibilitate.

 • La concurs pot participa organizațiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care posedă experiență relevantă în desfășurarea proiectelor şi programelor cu impact pentru tineri.
 • Organizațiile care participă la concurs  trebuie să deţină personalitate juridică, ale căror scopuri statutare sunt orientate spre dezvoltarea sectorului de tineret şi integrarea tinerilor în viaţa publică.
 • Să posede experiență de implementare cu succes a cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate și  buget).

II. Activitățile eligibile pentru finanțare în cadrul programului de granturi.

În cadrul Programului de Granturi vor fi susţinute proiectele orientate pentru dezvoltarea capacităților organizaționale, care va acoperi unul sau mai multe din următoarele domenii/ direcții de dezvoltare:

 • Consolidarea capacităților în Advocacy a tinerilor organizatori comunitari și grupuri de inițiativă locale;
 • Dezvoltarea și implementarea campaniilor/strategiilor/planurilor de advocacy și implicarea tinerilor în procesele de soluționare a problemelor ce le afectează;
 • Crearea comisiilor de co-management;
 • Dezvoltarea și promovarea spre aprobare a strategiilor locale și raionale de tineret;
 • Realizarea de cercetări, studii în domeniul politicilor publice, din perspectiva tinerilor/ Organizațiilor de tineret și alte priorități conexe domeniului de advocacy și politici publice de tineret și promovarea recomandărilor identificate;
 • Sporirea și stimularea culturii de participare civică și decizională în rândul tinerilor prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor, inclusiv susținerea proiectelor cu caracter intersectorial, unde încurăjăm și reaalizarea activităților de follow-up din partea beneficiarilor de proiect.
 • Creșterea gradului de participare a tinerilor în comunitățile locale prin capacitarea, instruirea și împuternicirea tinerilor organizatori comunitari și grupuri de inițiativă locale.

III. Proceduri de finanţare

Grantul se acordă pentru acoperirea financiară parțial sau totală a unui proiect în baza unui contract încheiat între părţi, însă cheltuielile administrative nu pot depăși 20 % din suma totală a grantului acordat.

Atribuirea contractelor de finanţare se face pe baza selecţiei de oferte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare prin selectarea acestuia de către comisia de aprobare, cu respectarea principiilor prevăzute.

IV. Perioada de implementare și valoarea grantului oferit:

a. Durata proiectelor poate varia între 3-5 luni, în dependență de activitățile acestora. Proiectele vor fi implementate în perioada aprilie – august 2024.

b.Suma grantului per organizație beneficiară va constitui între 3 000-10000 Euro în dependență de experiența organizațiilor aplicante.

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim:

Pentru proiectele locale: 3000 euro.

Pentru proiectele raionale: 5000 euro.

Pentru proiectele regionale: 10000 euro.

Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în valuta națională a Republicii Moldova, și să reflecte clar activitățile proiectului iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliate.

 V. Procedura de aplicare

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare,  care include:

 1. Formularul de aplicare;
 2. Bugetul proiectului;
 3. Declarația de imparțialitate;
 4. CV-ul organizației;
 5. CV-ul coordonatorului de proiect;

Dosarul de aplicare se va expedia prin e-mail la adresa: corespondenta@cntm.md cu indicarea în subiectul mesajului: „Aplicație Program de granturi”.

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 27 martie 2024, ora 17.00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

VI. Evaluarea cererilor de grant

Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil (în baza criteriilor stipulate mai sus);
 4. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza a șapte criterii prezentate mai jos. Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin      60 de puncte (60% din scorul maxim de 100 de puncte):

 Criterii de evaluarePunctaj
1Obiectivele clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste și încadrabile în timp – SMART0-20
2Calitatea și relevanța – interdependența dintre scop, obiective, activități, rezultate și indicatori;0-20
    3Calitatea întocmirii bugetului – bugetul este estimat realist în concordanță cu activitățile planificate și reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.0-20
4Sustenabilitatea proiectului și măsurile de gestionare a riscurilor interne/externe.0-15
  5Experiența relevantă și capacitatea solicitantului de a administra grantul. Solicitantul a implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași  complexitate și buget).0-10
6Aplicantul este membru CNTM0-10
7Organizația aplicantă organizează o activitate în perioada 12 – 16 August 20240-5
Total100

Granturile vor fi acordate atât organizațiilor membre (OM) CNTM cât și nemembre, unde OM or să aibă o preferință de 10 puncte în procesul de evaluare.

Totodată, în contextul zilei internaționale a tineretului venim să încurajăm organizarea activităților de proiect în perioada aceasta, prin urmare organizațiile aplicante ce organizează activități în perioada 12 – 16 August 2024 vor avea 5 puncte în procesul de evaluare.

Așa cum suntem și tindem să împuternicim tinerii prin proiectele noastre, în cadrul proiectul urmărim să se asigure de către aplicanți că echipa de coordonare a proiectelor cîștigătoare să fie asigurată cu implicarea a 2/3 tineri sub 35 de ani.

Notă: Alte condiții și prevederi pot fi accesate în regulamentul programului de grant.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta  electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

Pentru orice întrebări sau neclarități, contactați:

Banari Vadim, 

Asistent de proiecte,

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel. (+373 22) 235 175, 078015936,

e-mail: vadim.banari@cntm.md

Resurse conexe

Trainiguri în Advocacy și Comunicare pentru Consiliile Elevilor din Cahul și Ungheni 

Citește

Angajarea tinerilor NEET pe piața muncii

Citește

Angajarea tinerilor NEET pe piața muncii

Citește

GIZ

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut