This post is also available in: Русский (Rusă) English (Engleză)

PRIORITĂȚI CNTM SUNT:

  • Activitatea CNTM se bazează pe 6 piloni de bază care constituie prioritățile strategice ale CNTM în promovarea și asigurarea drepturilor tineri atât în țară cât și peste hotarele acesteia.Prima prioritate a Consiliului Național al Tineretului din Moldova este EDUCAȚIA TINERILOR. La baza acestei priorități stau 4 obiective. Primul obiectiv presupune sporirea participării tinerilor în procesul educațional, iar pentru ca acest obiectiv să fie atins ne propunem următoarele acțiuni: consultarea tinerilor la elaborarea politicilor din domeniul educației, dezvoltarea structurilor participative în cadrul sistemului educațional și consolidarea lor în vederea asigurării participării eficiente a acestora în procesele decizionale, promovarea mobilității tinerilor în domeniul academic/educațional.Al 2-lea obiectiv presupune promovarea oportunităților de învățare non formală. Astfel, ne propunem să dezvoltăm un sistem robust de validare și dezvoltare a trainerilor, facilitatorilor și formatorilor ce activează în sectorul de tineret, să dezvoltăm un cadru formal de implementare a stagiilor de lungă durată, să diversificăm metodele de educare non formală a tinerilor, să creștem calitatea educației non formale, promovarea și dezvoltarea standardelor minime de calitate pentru pentru activități de tineret. Și nu în ultimul rând ca scop avem constituirea de parteneriate naționale și internaționale, creând astfel platforme de comunicare și dialog structurat pentru Centrele de tineret, ONG de tineret și autorități publice.Al 3-lea obiectiv este promovarea educației interculturale și asigurarea egalității de șanse pentru categoriile de tineri sub-reprezentați prin dezvoltarea capacităților responsabililor de promovarea incluziunii sociale și ne-discriminării, formarea și dezvoltarea competențelor interculturale și de incluziune socială.Totodată, ne propunem prin obiectivul al 4-lea să dezvoltăm instrumente pentru tranziției eficiente a tinerilor de la educație în câmpul muncii și validarea competențelor dobândite în activități nonformale de educație. Pentru realizarea acestui obiectiv, ne-am propus următoarele acțiuni: dezvoltarea mecanismelor de adaptare a competențelor tinerilor la necesitățile angajatorilor, fortificarea centrelor de instruire și certificare a competențelor obținute într-un cadru non formal, promovarea youthpass pentru competențele dezvoltate non formal.

A doua prioritate a CNTM este DREPTURILE TINERILOR ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ. Acest subiect este de o importanță majoră pentru CNTM, iar obiectivele ce stau la baza acestei priorități sunt inevitabile pentru asigurarea incluziunii sociale a tinerilor și ne-discriminarea lor. Primul obiectiv vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor. Considerăm că acest obiectiv poate fi realizat prin implicarea tinerilor în procesul decizional, stimularea voluntariatului în rândul tinerilor, creșterea mobilității tinerilor asigurând în același timp că aceștia nu sunt discriminați și nimeni nu este lăsat în urmă din cauza dizabilității sale, apartenență etnică, etnie, etc.

Un alt obiectiv, la fel de important este respectarea drepturilor tinerilor. Drepturile tinerilor este o prioritate de mare importanță pentru CNTM din moment ce drepturile tinerilor constituie garantul lor pentru incluziune și dezvoltarea lor socio-profesională, iar pentru a asigura protecția drepturilor tinerilor, CNTM militează pentru diminuarea discriminării tinerilor, promovarea modului sănătos de viață, dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor.

Al 3-lea obiectiv presupune facilitarea incluziunii sociale a tinerilor prin incluziunea tinerilor din grupurile vulnerabile și oportunități reduse și a celor afectați de migrație, promovarea diversității culturale, promovarea votului la 16 ani.

A treia prioritate a CNTM este DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI INIȚIATIVELOR DE TINERET. La baza acestei priorități stau 2 obiective. Primul obiectiv vizează consolidarea capacităților organizaționale prin dezvoltarea competențelor organizațiilor membre CNTM prin dezvoltarea capacităților de bună guvernare și M&E ale organizațiilor membre, dezvoltarea capacităților de comunicare și advocacy ale organizațiilor membre cu autoritățile publice.

Al doilea obiectiv presupune sporirea funcționalității operaționale ale CNTM și organizațiile membre, iar pentru atingerea acestui obiectiv vom realiza următoarele acțiuni: dezvoltarea expertizei în cadrul echipei CNTM și organizații, elaborarea documentelor de organizare internă, dezvoltarea și promovarea rețelei și suport metodologic a CNTM și organizațiile membre, dezvoltarea viabilității financiare CNTM și susținerea organizațiilor membre prin intermediul programelor de mini-granturi dezvoltate de CNTM .

Și nu în ultimul rând ca scop avem constituirea de parteneriate naționale și internaționale, creând astfel platforme de comunicare și dialog structurat a organizațiilor membre CNTM cu Centrele de tineret, ONG de tineret și autorități publice.

A patra prioritate a CNTM este POLITICI DE TINERET și Activități de Advocacy. Primul obiectiv care se află la baza acestei priorități este formarea spiritului civic în rândurile tinerilor și sporirea calității serviciilor de tineret prin evaluarea și monitorizarea politicii de tineret, sporirea capacității lucrătorilor de tineret și a organizaților de tineret în participarea eficientă în procesele decizionale ce privesc tinerii.

Al doilea obiectiv presupune promovarea politicii europene de tineret, iar pentru a realiza acest obiectiv ne propunem următoarele acțiuni: dezvoltarea cooperării internaționale, promovarea programelor europene de tineret, organizarea schimburilor de experiență cu țările care au înregistrat rezultate marcabile în domeniul tineretului.

Al treilea obiectiv este monitorizarea și evaluarea politicilor/activităților de tineret. Este foarte important ca politicile de tineret să fie elaborate în favoarea tinerilor și cu participarea eficientă a tinerilor în procesele decizionale, nefiind parte a proceselor de tocanism sa mimare a participării tinerilor, iar pentru ca acest lucru să aibă loc, avem următoarele acțiuni de realizat: monitorizarea bugetelor publice locale alocate activităților de tineret, analiza și evaluarea politicilor cu impact semnificativ asupra tinerilor inițierea campaniilor de advocacy pentru dezvoltarea și promovarea drepturilor tinerilor în Moldova.

Prioritatea numărul 5 este DEZVOLTAREA ȘI ABILITAREA ECONOMICĂ A TINERILOR. Primul obiectiv vizează dezvoltarea oportunităților de angajare a tinerilor în câmpul muncii și informarea tinerilor despre posibilitățile existente de angajare.

Al doilea obiectiv este creșterea ratei de ocupare și referirea tinerilor inactivi către serviciile de angajare, ghidare, consiliere ect. prin intermediul colaborării cu instituțiile specializate în domeniul ocupării forței de muncă, întrucât rata cea mai înaltă de șomaj o identificăm în rândul tinerilor.

Al treilea obiectiv este promovarea cunoașterii drepturilor tinerilor în câmpul muncii. Astfel, ne propunem să informăm tinerii despre egalitate și nediscriminarea tinerilor în câmpul muncii, sănătatea și securitatea la locul de muncă, unde se pot adresa în cazul în care drepturile sale au fost încălcate și ce trebuie să cunoască tinerii atunci când vor dori să se angajeze.

Un alt obiectiv, de asemenea important este promovarea și dezvolte antreprenorialul în rândul tinerilor, precum și promovarea stagiilor de practică plătite, ca un instrument eficient pentru asigurarea tranziției tinerilor din educație în câmpul muncii.

Prioritatea numărul 6 Acțiuni pentru Climă și Protecția Mediului este o prioritate CNTM ce are drept scop susținerea si promovarea economiei verzi contribuind astfel la îmbunătățirea calității mediului și la formarea unei societăți responsabile, ce asigură un mediu sanatos de trai.

În ceea ce priveste protectia mediului si adaptarea Republicii Moldova la schimbarile climatice, tara noastra și-a asumat niște angajamente. Pentru implementarea si atingerea obiectivelor respective, un rol esențial este atribuit organizațiilor de tineret, tinerilor activi care lupta pentru un mediu curat si un viitor durabil.

Tinerii vor fi incurajati să participle la seminare, instruiri dedicate ecologiei, să participe în proiecte, ca ulterior să  dezvolte afaceri verzi, să dezvolte economia circulară etc.